Terapisvikt

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

TERAPISVIKT

Mål for behandling er hiv-RNA < 500 kopier/ml etter 12 uker og <50 kopier/ml etter 24 uker.
Virologisk svikt defineres som minst 2 målinger med hiv-RNA > 50 kopier/ml 6 mnd etter start (initiering eller modifisering) hos pasienter med pågående ART.
Isolerte enkeltepisoder med detekterbar hiv-RNA hos ellers supprimert pasient er av usikker klinisk betydning, og regnes ikke som terapisvikt. 

 

Følgende må kartlegges ved terapisvikt:

 • Fullstendig medikamenthistorie.
 • Medikamentetterlevelse.
 • Tolerabilitet til eksisterende medikamentregime.
 • Rutiner ved medikamentinntak.
 • All medisin inkludert alternativ medisin må sjekkes mot interaksjoner (bruk flere/oppdaterte kilder).
 • Endring i psykososial situasjon.
 • Resistens – tidligere tester, ny kan gjøres ved hiv-RNA >500- 1000.
 • Kostvaner og reisevaner.
 • Klargjøre alternativer.

 

Andre punkter å ta hensyn til ved terapisvikt:

 • Eksisterende regime kontinueres til man gjør et skifte.
 • Ved bruk av midler med lav genetisk barriere kan resistens utvikles innen uker; dette gjelder særlig efavirenz, rilpivirin, nevirapin og raltegravir.
 • Ved bruk av PI baserte regimer, etravirin og dolutegravir utvikles resistens senere.
 • Tolking av resistensmutasjoner.
 • Arkiverte mutasjoner.
 • Ny resistenstest mulig eller ikke.
 • Nytt regime bør ha minst 2 (helst 3) virksomme medikamenter.

 

Hiv-RNA mellom 50 og 500 kopier/ml

 • Sjekk medikamentetterlevelse, interaksjoner, bivirkninger og om PI er boostret.
 • Kontroller viremi innen 1-2 mnd.
 • Vurder bytt til et enklere regime ved vedvarende viremi.

Hiv-RNA > 500 kopier/ml

 • Ta prøve til resistensbestemmelse.
 • Skift regime i henhold til resistensmønster. Nytt regime bør oftest inneholde et medikament fra en for pasienten ny medikamentklasse. For øvrig vektlegges valg av medikamenter med høy genetisk barriere som boostret PI, oftest darunavir, dolutegravir, etravirin eller en CCR5-hemmer.

Andre relevante momenter

 • Ved uttalt NRTI resistens og påvist M184V/I mutasjon kan lamivudin/emtricitabin kontinueres for å påvirke viral fitness, som teoretisk gir bedre følsomhet for tenofovir og zidovudin.
 • Etravirin kan vurderes ut fra resistens selv ved tidligere svikt av NNRTI.