Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Innledning

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retningslinjer, EACS 12.0 fra oktober 2023 – se EACS Guidelines (EACS Sanford Guide). NFIM finner ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på hele feltet. De europeiske retningslinjene har linker til undervisningsvideoer, detaljerte avsnitt om ko-morbiditet, nyttig tabell om ART ved svelgebesvær og meget detaljerte interaksjonstabeller som er raske å slå opp i. Våre norske faglige retningslinjer er justeringer av europeiske retningslinjer til norske forhold, og det er gjort ut i fra faglige – ikke strategiske eller økonomiske – vurderinger. I denne trettende
revisjonen av NFIM’s «Faglige retningslinjer for oppfølgning og behandling av hiv» er det foretatt mindre endringer i de fleste kapitlene og et nytt avsnitt har tilkommet. Endringene oppsummeres i «Hva er nytt?».

Vi takker alle som har bidratt i årets revisjonsarbeid, inkludert Øivind Nilsen (hiv- epidemiologi, Folkehelseinstituttet), Håkon Kinck Borén (NFIM) og Jon Birger Haug (hivfag.no)

 

Oslo, 28.02.2023, 
Bente Magny Bergersen

 

Hva er nytt i 2023?

Epidemiologi: FHI kommer med oppdaterte tall og tabeller hvert år omkring 1.mars. Ny tabell kom i 2023 som i større grad beskriver smittesituasjonen i Norge. Vi er gjort oppmerksom på at toxoplasmose i hjernen har falt ut fra AIDS definisjonen vår dvs. kategori C i Tabell 2. Dette vil bli rettet opp så snart det lar seg gjøre.

Vaksinering: Endret betegnelse fra apekopper til Mpox. Avklaring fra FHI mht pneumokokkvaksinering: Alle personer som lever med hiv bør tilbys denne vaksinen uavhengig av CD4-nivå.

Kvalitetsregister: Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV): Kjernevariabler merket med stjerne. Spesielt viktig å inkludere nydiagnostiserte.

Immunsvikt: Nytt avsnitt. Hiv med immunsvikt definert som CD4 <350-400/µl. Det anbefales litt økt oppmerksomhet på denne gruppen på grunn av en viss økt risiko for komorbiditet.

Koinfeksjoner: Utdypet kommentar angående hepatitt B ag negative/core positive.

ART:

 1. Informasjon om at Genvoya utgår (mangelsituasjon som antas å være varig). Pasienter må ta kontakt med egen poliklinikk dersom dette oppstår.
 2. Justert kommentarer omkring INSTI og vektøkning.
 3. Atazanavir fjernet fra tabell – lite brukt proteasehemmer.
 4. Abacavir/lamivudin flyttes fra førstevalg NRTI til alternativ.
 5. Utvidet avsnitt om injeksjonsbehandling.
 6. Behandling av barn nevnes siden det har kommet som eget kapittel i EACS retningslinjer, og at barnedosering av Biktarvy® og Triumeq® gir risiko for å skrive resept på for lav dose til voksne.

PEP: Biktarvy® sidestilt med emtricitabin/TDF + raltegravir eller dolutegravir. Korrigert tabell for å unngå misforståelser. Rettet kode for PEP til Z20.6. PrEP er fortsatt Z29.2.

 

Arbeidskomitéen

 

Følgende har vært med i revisjonen av hiv-retningslinjer 2023:

 • Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus (leder av komitéen)
 • Frank Pettersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
 • Vidar Ormaasen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
 • Marius Trøseid, Avd. for immunologi og infeksjon, Oslo universitetssykehus
 • Anne-Marte Bakken Kran, Folkehelseinstituttet
 • Harald Steinum, Avd for infeksjonssykdommer, St Olav, Trondheim
 • Åse Garløv Riis, Infeksjonsavdelingen, Stavanger universitetssykehus
 • Øystein Alexander Power, Infeksjonsavdelinge, Haukeland, Bergen
 • Astrid Rojan, Barneavdelingen, Oslo universitetssykehusMargrethe Astrup Belle, Infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • Gry Findal, Gynekologisk avdeling, Viken, Drammen

Administrative forhold

Hivmedisiner er underlagt H-reseptordningen - "helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus". For at sykehuset deretter skal få refundert sine utgifter til H-resepter, er det viktig at korrekt ICD-10 diagnosekode påføres H-resepten:

 • Behandling av hiv-infeksjon: B24.
 • PEP: Z20.6
 • PrEP: Z29.2.

For å sikre at personer uten fast opphold i riket og andre uten 11-sifret personnummer ("låst resept") får ut sine medisiner, er det viktig å tilse at apoteket vet hvilket postnummer pasienten bor på. Skriv derfor gjerne postnummer i merknadsfeltet på låste H-resepter. Personer uten fast opphold i
riket har rett til smittevernhjelp i henhold til forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket §5 bokstav d. Dette gjelder også PrEP.

Siden hivmedisiner også skrives ut til personer uten hiv i smittevernshensikt, må hver region finne praktiske løsninger for hvordan PEP og PrEP administreres. En måte å løse det på når det gjelder PEP, er at spesialisten skriver ut hiv-medisinene til seg selv og leverer ut til de stedene det er behov for å ha PEP tilgjengelig. Alternativt kan spesialisten lage en ferdig utfylt H-resept i papir.

Helseforetakene har valgt å legge ut innkjøp av hiv-legemidler på anbud gjennom LIS-ordningen. Dette innebærer at det foreligger en prioritert liste over medikamenter. Avvik fra LIS-hiv anbefalingen begrunnes i pasientens journal.