Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Innledning

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retningslinjer, EACS 11.0 fra oktober 2021 – se EACS Guidelines 2021 — EACS (sanfordguide.com).

NFIM finner ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på hele feltet. De europeiske retningslinjene har linker til 30 undervisningsvideoer, eget avsnitt om gravide, detaljerte avsnitt om ko-morbiditet, nyttig tabell om ART ved svelgebesvær og meget detaljerte interaksjonstabeller som er raske å slå opp i. Våre norske faglige retningslinjer er justeringer av de europeiske til norske forhold og det er gjort ut i fra faglige - ikke strategiske eller økonomiske - vurderinger.

I denne tolvte revisjonen av NFIM’s "Faglige retningslinjer for oppfølgning og behandling av hiv" er det foretatt mindre endringer i de fleste kapitlene og noen nye har tilkommet. Endringene oppsummeres i "Hva er nytt i 2022?"

Covid-19 pandemien har vært en ekstra utfordring for hivpositive i 2020 og har blant annet resultert i flere telefonkonsultasjoner og færre regulære årskontroller. Velbehandlede hivpasienter uten komorbiditet ser imidlertid ikke ut til å ha økt risiko for alvorlig Covid-19 sammenliknet med bakgrunnsbefolkningen. Man må derfor gjøre individuelle risikovurderinger ut fra alder, komorbiditet og grad av immunsvikt, men alle anbefales å ta influensavaksine denne sesongen.

Hanna Eilertsen er NFIMs representant i arbeidsgruppen for revisjon av hiv-retningslinjer. Retningslinjene ble godkjent av Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) på styremøtet 02.12.21.

Vi takker alle som nok en gang har bidratt i dette årlige revisjonsarbeidet, inkludert Øivind Nilsen fra Folkehelseinstituttet (hiv-epidemiologi), Håkon Kink Borén NFIM.no og Jon Birger Haug (hivfag.no).

 

Oslo, 13.12.2021
Bente Magny Bergersen

 

Hva er nytt i 2022?

Epidemiologi: oppdatert kapittel og ny figur fra Folkehelseinstituttet «2020 Årsrapport, Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner».

Oppfølgning og behandling: anbefaling av ny dose pneumokokkvaksine etter 10 år - side 9

Komobiditet: anbefaling av flere kartleggingsverktøy: NORRISK2 og Clinical Frailty Score - side 19

Koinfeksjoner: Hepatitt D: bulevirtide (Hepclutex) forventes godkjent i 2022.

Tuberkulose: ART skal startes opp så raskt som mulig dvs. innen 2 uker etter oppstart tb behandling – side 11

ART start: doravirin (NNRTI) har rykket opp som anbefalt regime på linje med dolutegravir (INSTI) og biktegravir (INSTI). Elvitegravir (INSTI) er ikke lenger anbefalt regime – side 17

Kvinner: dolutegravir anbefales til fertile kvinner - redusert bekymring om fosterskade – side 33

 

Arbeidskomitéen

 

Følgende har vært med i revisjonen i 2022:

 • Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus (leder av komiteen)
 • Frank Pettersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
  Vidar Ormaasen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
 • Marius Trøseid, Avd. for immunologi og infeksjon, Oslo universitetssykehus
 • Anne-Marte Bakken Kran, Folkehelseinstituttet
  Harald Steinum, Avd for infeksjonssykdommer, St Olav, Trondheim
 • Jon Sundal, Infeksjonsavdelingen, Stavanger universitetssykehus
 • Michelle Hanlon, Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Astrid Rojan, Barneavdelingen, Oslo universitetssykehus
 • Kari Klinge, Infeksjonsavdelingen, Sykehuset Innlandet Lillehammer
 • Margrethe Astrup Belle, Infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • Hanna Eilertsen, Infeksjonsavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø
 • Ida Tveter, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus

Alle har signert ICMJ skjema og ingen har oppgitt interessekonflikter

Administrative forhold

Hivmedisiner er underlagt H-reseptordningen - "helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus". For at sykehuset deretter skal få refundert sine utgifter til H-resepter, er det viktig at korrekt ICD-10 diagnosekode påføres H-resepten: Behandling av hiv-infeksjon: B24. PEP og PrEP: Z29.2.

For å sikre at personer uten fast opphold i riket og andre uten 11-sifret personnummer ("låst resept") får ut sine medisiner, er det viktig å tilse at apoteket vet hvilket postnummer pasienten bor på. Skriv derfor gjerne postnummer i merknadsfeltet på låste H-resepter. Personer uten fast opphold i
riket har rett til smittevernhjelp i henhold til forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket §5 bokstav d. Dette gjelder også PrEP.

Siden hivmedisiner også skrives ut til personer uten hiv i smittevernshensikt, må hver region finne praktiske løsninger for hvordan PEP og PrEP administreres. En måte å løse det på når det gjelder PEP, er at spesialisten skriver ut hiv-medisinene til seg selv og leverer ut til de stedene det er behov for å ha PEP tilgjengelig. Alternativt kan spesialisten lage en ferdig utfylt H-resept i papir.

Helseforetakene har valgt å legge ut innkjøp av hiv-legemidler på anbud gjennom LIS-ordningen. Dette innebærer at det foreligger en prioritert liste over medikamenter. Avvik fra LIS-hiv anbefalingen begrunnes i pasientens journal.