Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Hivbehandling hos gravide kvinner

Medikamenter hos kvinner som planlegger graviditet eller er gravide, velges ut fra kunnskap om sikkerhet og effektivitet i svangerskap. Kvinnens behandlingshistorikk, tolerabilitet og etterlevelse taes med i vurderingen. Det anbefales at kvinnen er delaktig i beslutningen. God hivbehandling før og under svangerskap og fødsel forebygger i høy grad smitteoverføring fra mor til foster/ barn. Hos ubehandlede kvinner skjer virusoverføring hovedsakelig i siste trimester og under fødselen, men det kan også skje tidligere, og det er derfor viktig at behandlingen kontinueres gjennom hele svangerskapet. Hos kvinner med dårlig etterlevelse blir det spesielt viktig med tett oppfølging og DOT bør vurderes.

Ved behov for utdypende informasjon om behandling og oppfølging av kvinner under graviditet og fødsel anbefales de britiske (BHIVA) og amerikanske retningslinjene (Clinicalinfo.hiv.gov) i tillegg til de europeiske (EACS).

 1. Kvinner som planlegger graviditet:
  Følgende medikamenter anbefales som førstevalg basert på at de både ansees trygge og har tilstrekkelig effekt gjennom hele svangerskapet:
   
  Tenofovir (TDF)/ emtricitabin eller abakavir/lamivudin

  +
  Dolutegravir, raltegravir eller darunavir/ritonavir.

  Se kommentarer til enkeltmedikamenter vedrørende dosering i svangerskap.

 2. Velbehandlet kvinne som blir gravid: Det er viktig at behandling i svangerskapet ikke avbrytes. Endringer i behandling kan være aktuelt, indivifduelle vurderinger gjøres. Se tabell og kommentarer til enkeltmedikamenter.

 3. Ubehandlet kvinne som er gravid: Start kombinasjonsbehandling så raskt som mulig. Integrasehemmerbaserte medikamentkombinasjoner (helst dolutegravir, alternativt raltegravir) gir raskt virusfall og egner seg godt. Resistensbestemmelse bør taes før start, men må ikke forsinke behandlingsoppstart.

Integrasehemmere

 • Dolutegravir. Førstevalg i kombinasjon med 2 NRTI.

  Anbefales til kvinner som ønsker å bli gravide og gjennom hele svangerskapet. Mistanken om at dolutegravir gir øket risiko for nevralrørsdefekter er svært svekket. Siste studier viser minimal, ikke statistisk signifikant økning i nevralrørsdefekter. Folattilskudd, helst prekonsepsjonelt, anses å være viktig.

  2-medikamentbehandling: Ikke tilstrekkelig dokumentert
  Ingen 2-medikamentbehandling er tilstrekkelig studert hos gravide. Anbefaler overgang til 3-medikamentbehandling. Dersom man velger å fortsette uendret anbefales hyppig måling av hiv-RNA.

 • Raltegravir: Førstevalg, men obs lav genetisk barriere. Ingen holdepunkter for ugunstige effekter på foster. Må doseres 400 mg x 2 i svangerskap.

 • Ikke tilstrekkelig dokumentert: Biktegravir. Brukes kun om forventet fordel veier opp for mulig risiko.

 • Ikke tilstrekkelig dokumentert: Kabotegravir. Brukes kun om forventet fordel veier opp for mulig risiko.

 • Anbefales ikke: elvitegravir/ kobicistat. Grunnet kobicistat farmakokinetisk ugunstig i 3. trimester med risiko for behandlingssvikt. Vil dessuten utgå pga mangelsituasjonen.

NRTI

 • Førstevalg: emtricitabin/tenofovir DF (TDF) eller abakavir/lamivudin: Ingen holdepunkt for uheldige effekter hos foster.
 • Alternativ: emtricitabin/tenofovir AF (TAF). Kan brukes som alternativ til TDF etter 1.trimester. Data mangler fra humane studier før uke 14 av graviditeten.
   

NNRTI

 • Alternativ: Rilpirivin. Farmakokinetiske endringer 2.og 3. trimester, hyppig kontroll av hiv-RNA.
 • Alternativ: Efavirenz. Grunnet bivirkningsprofil bør oppstart under svangerskap unngås. Kan vurdere å kontinuere bruk om allerede godt tolerert - se Drugs.com
 • Ikke tilstrekkelig dokumentertDoravirin. Brukes kun om forventet fordel veier opp for mulig risiko for mor og barn.

PI

 • Førstevalg: Darunavir. Ingen teratogen effekt i dyrestudier, økende erfaring for bruk i svangerskap uten holdepunkter for skadelige effekter. Må boostres med ritonavir og doseres 2 ganger daglig.
 • Alternativ: Atazanavir. Ingen holdepunkt for teratogen effekt. Må boostres med ritonavir. Endring av dosering kan være aktuelt, særlig ved bruk av TDF, se Felleskatalogen.
 • Anbefales ikke: boostring med kobicistat. Grunnet endringer i farmakokinetikk under graviditet.
 

Hiv2023 Tabell4 Anbefalinger hivmedikamenter hos gravide