Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Oppfølging av hivpositive kvinner

Prevensjon, barneønske og graviditet bør taes opp med alle hivpositive kvinner i fertil alder. Hos kvinner som ikke planlegger å bli gravide i nær fremtid velges behandling etter samme prinsipper som hos andre personer som lever med hiv. Man kan med fordel velge et behandlingsalternativ som også er anbefalt under graviditet (e.g. dolutegravir).
Hos kvinner som planlegger å bli gravide bør en ta med i betraktning sikkerhet og effektivitet av hivmedikamenter i graviditet (se under) og dersom behandling skal endres bør det aller helst gjøres før kvinnen blir gravid.

Prevensjon

Kvinner som ikke ønsker å bli gravide bør tilbys veiledning om effektiv prevensjon. Kvinner som lever med hiv kan bruke alle tilgjengelige prevensjonsmidler inkludert hormonelle antikonsepsjonsmidler (piller, plaster, ringer, injeksjoner og implantater) og IUD. 

Interaksjoner mellom hormonelle antikonsepsjonsmidler og hivmedikamenter:

  • Ingen relevante interaksjoner mellom hormonell antikonsepsjon og dolutegravir, raltegravir, biktegravir, kabotegravir, rilpivirin, doravirin, eller etravirin.
  • Det kan være interaksjoner mellom hormonell antikonsepsjon og proteasehemmere, elvitegravir/kobicistat, og efavirenz.

For detaljert informasjon om interaksjoner, sjekk HIV Drug Interactions.

Screening

Nasjonalt screeningprogram for brystkreft og livmorhalskreft bør følges.

Menopause

Menopausal hormonbehandling anbefales til kvinner som lever med hiv ved de samme indikasjoner som hos øvrig befolkning. Anbefales ved klimakterielle symptomer (hetetokter, nattesvette, nedstemthet, muskel-skjelettplager) og ved tidlig menopause eller prematur ovarialsvikt. Anses som viktig da studier viser at kvinner med hiv har større symptombyrde. Se gynekologisk veileder. Interaksjoner i hovedsak som ved hormonelle antikonsepsjonsmidler, se over.