Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Oppfølging av hivpositive kvinner

Prevensjon, barneønske og graviditet bør taes opp med alle hivpositive kvinner i fertil alder. Sikkerhet og effektivitet av hivmedikamenter i graviditet bør tas med i betraktning ved oppstart i svangerskap eller hos kvinner som planlegger å bli gravide (se under).

Prevensjon

Kvinner som ikke ønsker å bli gravide bør tilbys veiledning om effektiv prevensjon.

Kvinner som lever med hiv kan bruke alle tilgjengelige prevensjonsmidler inkludert hormonelle antikonsepsjonsmidler (piller, plaster, ringer, injeksjoner og implantater) og IUD.

Interaksjoner mellom hormonelle antikonsepsjonsmidler og hivmedikamenter:

  • Ingen relevante interaksjoner med hormonell antikonsepsjon og dolutegravir, raltegravir, biktegravir, kabotegravir, elvitegravir/kobicistat, rilpivirin, doravirin, biktegravir og etravirin.
  • Det kan være interaksjoner med hormonell antikonsepsjon og proteasehemmere og efavirenz.

For detaljert informasjon om interaksjoner, sjekk https://www.hiv-druginteractions.org og https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/0

Screening

Nasjonalt screeningprogram for brystkreft og livmorhalskreft bør følges.