Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Skifte av behandling hos pasienter med hiv-RNA <50

Skifte av behandlingsregime hos pasienter med god viruskontroll er aktueltved bivirkninger, interaksjoner, problemer med matinntak, forenkling, o.l. 

Samfunnsøkonomiske hensyn tas med i betraktning ved medikamentelle bytter. EACS retningslinjer anbefaler bytte til generika av økonomiske grunner. Ved alle skifter bør det spesielt tas hensyn til behandlingshistorikk, episoder med virologisk svikt, tidligere påvist resistens, interaksjoner og pasientens perspektiv. Vurder grundig risiko for nye bivirkninger, behandlingsavbrudd, behandlingssvikt og resistensutvikling.

Ved skifte av behandlingsregime må de samme vurderinger gjøres som ved initial terapi. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på om pasienten har kronisk hepatitt B før man skifter til et regime uten tenofovir.

Aktuelle 2-medikamentregimer:

Dolutegravir     + lamivudin (Dovato®)
Dolutegravir     + rilpivirin (Juluca®)

Ikke formelt godkjent av Legemiddelverket:

Darunavir/r      + lamivudin
Darunavir/r      + raltegravir
Darunavir/r      + dolutegravir

 Forutsetninger:

 • God etterlevelse
 • Ingen resistens mot medikamentene
 • Planlegger ikke graviditet
 • Kronisk hepatitt B er utelukket
 • Ikke mistanke om CNS "escape" 


Injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling med kabotegravir og rilpivirin kan være et alternativ til pasienter med spesielle problemer rundt tablettinntak. Dette kan være svelgebesvær, psykiatrisk sykdom, kognitiv svikt, rus, stigma, utenlandsreiser, interaksjoner o.l. Pasienten må ha vist evne til å møte til kontroller da det er viktig å få injeksjonene til rett tidspunkt for å unngå resistensutvikling. Alternativt må det lages gode samarbeidsrutiner for å tilse at pasienten får til å møte opp. Alminnelig teknikk for i.m. injeksjon i glutealregionen benyttes, dvs. tilsvarende injeksjon av Tardocillin. Ampullene må tas ut av kjøleskapet minst 15 min før bruk, spesielt viktig for rilpivirin inj. Søk råd hos noen med erfaring før oppstart. Blodprøvekontroll dag 0, 1 mnd. og 2 mnd. – deretter hvert halvår.

Forutsetninger:

 • Hiv-RNA < 50 kopier/ml
 • Ingen tidligere resistens mot rilipivirin eller INSTI
 • HBsAg negativ
 • Interaksjonssjekk

Økt risiko for behandlingssvikt:

 • BMI >30 kg/m2 – bruk lengre nål
 • Arkiverte rilpivirin-assossierte mutasjoner
 • Hiv subtype A6/A1

Injeksjonsbehandling  faser 2023