Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Skifte av behandling hos pasienter med hiv-RNA <50

Skifte av behandlingsregime hos pasienter med god viruskontroll er aktueltved bivirkninger, interaksjoner, problemer med matinntak, forenkling, o.l. 

Samfunnsøkonomiske hensyn tas med i betraktning ved medikamentelle bytter. Europeiske retningslinjer anbefaler bytte til generika av økonomiske grunner. Ved alle skifter bør det spesielt tas hensyn til behandlingshistorikk, episoder med virologisk svikt, tidligere påvist resistens, interaksjoner og pasientens perspektiv. Vurder grundig risiko for nye bivirkninger, behandlingsavbrudd, behandlingssvikt og resistensutvikling.

Ved skifte av behandlingsregime må de samme vurderinger gjøres som ved initial terapi. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på om pasienten har kronisk hepatitt B før man skifter til et regime uten tenofovir.

Aktuelle 2-medikamentregimer:

Dolutegravir     + lamivudin (Dovato®)
Dolutegravir     + rilpivirin (Juluca®)

Ikke formelt godkjent av Legemiddelverket:

Darunavir/r      + lamivudin
Darunavir/r      + raltegravir
Darunavir/r      + dolutegravir

 Forutsetninger:

  • God etterlevelse
  • Ingen resistens mot medikamentene
  • Planlegger ikke graviditet
  • Kronisk hepatitt B er utelukket
  • Ikke mistanke om CNS "escape" 


Injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling med kabotegravir og rilpivirin er ressurskrevende og bør forbeholdes pasienter med spesielle problemer rundt tablettinntak. Dette kan være svelgebesvær, psykiatrisk sykdom, kognitiv svikt, rus, stigma, utenlandsreiser, interaksjoner o.l.

Pasienten må ha vist evne til å møte til kontroller da det er viktig å få injeksjonene til rett tidspunkt for å unngå resistensutvikling. Alternativt må det lages gode samarbeidsrutiner for å tilse at pasienten får til å møte opp.

Grundig opplæring av helsepersonell og pasienter er avgjørende for et vellykket resultat.