Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Epidemiologi

Hiv-situasjonen er nå preget av et stort antall hiv-positive flyktninger/innvandrere som kommer til Norge (Figur 1). Det ble i 2022 meldt 245 hiv-positive til MSIS mot 102 i 2021. Av de 245 tilfellene var hele 192 (78 %) smittet før ankomst Norge. Fra Ukraina alene kom det vel 37 000 overføringsflyktninger i 2022 og det ble påvist 97 hiv-positive ifm helsekontrollen som tilbys alle som kommer fra mellom-og høyendemiske områder for hiv. Av flyktningene fra Ukraina var 80 % kjent hiv-positive og under hivbehandling fra hjemlandet. Også blant de øvrige 95 innvandrere smittet før ankomst Norge var andelen kjent hiv-positiv høy, 73 %. Av de 245 tilfellene meldt i 2022 var 53 antatt smittet mens de var bosatt i Norge hvorav 37 var født i Norge. Av de 53 tilfellene var 22 smittet i Norge. Antallet hiv-positive som angis smittet i Norge har gått ned med nær 80% i løpet av de siste 10 år.

For å gi et mer presist bilde av hiv-smittesituasjonen i Norge viser vi hivtilfellene meldt til MSIS i perioden 1984-2022 i to tabeller. Tabell 1 viser alle hivtilfeller meldt til MSIS, mens Tabell 2 viser bare hivtilfeller smittet mens de var bosatt i Norge.

Selv om antall meldte hivtilfeller smittet mens de var bosatt i Norge gikk opp i 2022 i forhold til 2021 antar vi at langtidstrenden med nedgang i antall hivtilfeller i den norske populasjon fortsetter. Nedgangen i hivtilfeller i 2020 og 2021 er trolig preget av koronasituasjonen. De medikamentelle forebyggingsstrategiene (Tasp og PrEP) antas å være de viktigste årsaker til nedgangen blant menn som har sex med menn (MSM) de siste 10 årene. Den kraftige økningen av gonoré og syfilis blant MSM i samme periode viser at det ikke er atferdsendring som økt kondombruk eller reduksjon i antall tilfeldige sexpartnere som forklarer nedgangen i påviste hivtilfeller. Det er fortsatt stabil, lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt menn som har sex med menn (MSM) og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig til Sørøst-Asia. Totalt er det meldt 7125 hivpositive i Norge siden 1984, 4785 menn og 2340 kvinner, og det lever om lag 4800 med diagnosen i Norge i dag.

 

Kvalitetsregister

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) er et nasjonalt, samtykkebasert register. De fleste helseforetakene er nå i gang med inklusjon og nasjonale data inklusive PROM og PREM vil bli presentert i Årsrapporten for 2023 – se Norsk kvalitetsregister for hiv.